Συνεδριάζει το Δ.Σ του Δήμου Παγγαίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) καλείστε να προσέλθετε στις 28-08-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, σε Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1ο Έγκριση της αριθ.  86/2019 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Παγγαίου που αφορά «Περί εγκρίσεως ισολογισμού, απολογισμού  και  έκθεσης πεπραγμένων  της διαχειριστικής περιόδου οικονομικού  έτους 2018 της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Παγγαίου»
ΘΕΜΑ 2ο 25η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Παγγαίου οικ. έτους 2019
ΘΕΜΑ 3ο Αποδοχή χρηματοδότησης-26η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Παγγαίου οικ. έτους 2019
ΘΕΜΑ 4ο Αποδοχή χρηματοδότησης-27η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Παγγαίου οικ. έτους 2019
ΘΕΜΑ 5ο 28η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Παγγαίου οικ. έτους 2019
ΘΕΜΑ 6ο Περί έγκρισης βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης υπηρεσιών
ΘΕΜΑ 7ο Έγκριση της Έκθεσης Εσόδων- Εξόδων Β΄ Τριμήνου Οικον. Έτους 2019 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου οικον. έτους 2019
ΘΕΜΑ 8ο Περί έγκρισης αναπροσαρμογής των τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2020
ΘΕΜΑ 9ο Περί έγκρισης του 1ου ΑΠΕ του έργου : «Παρεμβάσεις συντηρήσεων σχολικών υποδομών Δήμου Παγγαίου» (πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ)
ΘΕΜΑ 10ο Περί έγκρισης παραχώρησης χρήσης των αιθουσών του πρώην Δημοτικού Σχολείου Δωματίων στο Φιλανθρωπικό Σωματείο Δωματίων «ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ»
ΘΕΜΑ 11ο Έγκριση γενομένων δαπανών από την μετάβαση του  ειδικού συνεργάτη Τσουκαλίδη Ιωάννη καθώς και του Χ”Αποστολίδη Μενέλαου – Μέλος του συμβουλευτικού οργάνου του έργου για την μετάβασή τους στα Τίρανα της Αλβανίας από 02/07/19-04/07/19 για να συμμετέχουν  στο workshop για το πρόγραμμα ‘’HERMES’’
ΘΕΜΑ 12ο Έγκριση γενομένων δαπανών από την μετάβαση του  ειδικού συνεργάτη Τσουκαλίδη Ιωάννη στην Κρέσνα της Βουλγαρίας από 25/06/19-26/06/19 για την εναρκτήρια συνάντηση του έργου Mobile Biodiversity