Δ.Συμβούλιο Θάσου:Κυρίαρχο θέμα η ίδρυση ΚΕΠ στα Λιμενάρια

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν. 3852/10)

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Θάσου την 30η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, όπως αυτό ισχύει.

 1. Περί εκλογής εκπροσώπων του Δήμου Θάσου στην Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (Π.Ε.Δ Α.Μ-Θ) για τη Δημοτική Περίοδο 2019-2023.

(Εισηγητής: Δήμαρχος)

 1. Περί ορισμού εκπροσώπου και αναπληρωτή του Δήμου Θάσου στην Γενική Συνέλευση του  «Δικτύου Γεύσεων Ελλήνων Εκλεκτών».

(Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ)

 1. Περί συγκρότησης επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Θάσου.

(Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ)

 1. Περί συμμετοχής του Δήμου Θάσου στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Αναπτυξιακής Καβάλας ΑΕ-ΑΑΕ ΟΤΑ.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών )

 1. Λήψη απόφασης για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία

(άρθρο 199 παρ 6 Ν. 3463/06).

(Εισηγητής: Πρόεδρος)

 1. Περί αποδοχής ή μη χρηματοδότησης επιχορήγησης του Δήμου Θάσου από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», για επιχορήγηση των Δήμων της χώρας και αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Θάσου.

       (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών)

 1. Περί έγκρισης ή μη 1) της αριθ 161/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής  με θέμα «Αποδοχή χρηματοδότησης προϋπολογισμού 327.000,00 € από το πρόγραμμα ΠΑΑ 2014-2020 (ΤΟ CLLD/LEADER Ν ΚΑΒΑΛΑΣ) υπομέτρο  19.2 για ένταξη της πράξης «Ανάπλαση πλατείας Μαριών », τροποποίησης του προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος του Δήμου Θάσου οικ έτους 2019 για ένταξη του έργου 2) Αποδοχής των όρων ένταξης της πράξης  3) Εξουσιοδότησης του Νομίμου Εκπροσώπου του Δήμου Θάσου για την υπογραφή σύμβασης .

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης)

 1. Περί έγκρισης ή μη 1) της αριθ 162/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής  με θέμα «Αποδοχή χρηματοδότησης προϋπολογισμού 467.000,00 € από το πρόγραμμα ΠΑΑ 2014-2020 (ΤΟ CLLD/LEADER Ν ΚΑΒΑΛΑΣ) υπομέτρο  19.2 για ένταξη της πράξης «Ανατολική έξοδος Λιμεναρίων », τροποποίησης του προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος του Δήμου Θάσου οικ έτους 2019 για ένταξη του έργου 2) Αποδοχής των όρων ένταξης της πράξης  3) Εξουσιοδότησης του Νομίμου Εκπροσώπου του Δήμου Θάσου για την υπογραφή σύμβασης .

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης)

 1. Περί επεκτάσεων δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ.

       (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης)

 1. Περί ίδρυσης ή μη Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών στην Κοινότητα Λιμεναρίων του Δήμου Θάσου.

(Εισηγητής: Δήμαρχος)

 1. Περί έγκρισης ή μη της 6ης  Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού  οικονομικού έτους 2019, του Ν.Π.Δ.Δ «ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ».

       (Εισηγητής: Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. Δημαρωγός)

     Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

            Τσουλκάνης  Γεώργιος